A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 254

Označovanie potravín

Základné pojmy

EÚ 1169/2011 - Čo je to? Ako ma to ovplyvní?

Nariadenie EÚ č 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom je nová smernica Európskej únie, ktorá ovplyvňuje výrobcov a predajcov. Vzťahuje sa na prevádzkovateľov potravinárskych podnikov na všetkých stupňoch potravinového reťazca, kde sa ich činnosti týkajú poskytovania informácií o potravinách spotrebiteľom.

Táto smernica sa týka zobrazenia informácií o výrobku na obale výrobku a on-line obchodov, pri predaji potravín predávaných v EÚ. Jej cieľom je štandardizovať označovanie potravín a zabezpečiť väčšiu zrozumiteľnosť pre spotrebiteľov o zložkách výživy a alergénoch.

Smernica vstúpi do platnosti v decembri 2014.Výrobcovia budú musieť aktualizovať svoje obaly v súlade s týmto novým právnym predpisom. On-line predajcovia musia zabezpečiť, aby informácie, ktoré poskytujú boli v súlade s nariadením a musia byť totožné s informáciami, ktoré sú poskytované na obale potraviny príp. pokrmu. Súlad s novými právnymi predpismi zabezpečí, aby informácie o produkte boli v súlade v celom dodávateľskom reťazci, v každom spotrebiteľskom kontakte, a to ako v obchodoch tak aj na internete a ponukových listoch.

Zodpovednosť výrobcu

Výrobcovia potravín a nápojov sú zodpovední za:

 • Zobrazenie kompatibilných informácií v súlade s EÚ 1169/22011. Smernica ustanovuje zoznam povinných informácií a podrobnosti o tom, ako majú byť informácie formátované - pokrývajúce zložky, alergény a nutričné hodnoty.
 • Tam, kde sú požadované elektronické informácie o výrobkoch je určené ktoré informácie musia byť taktiež s EÚ 1169/2011 kompatibilné. Smernica stanovuje, čo presne je potrebné poskytnúť v rámci povinných informácii.

Potraviny a nápoje, ktoré nespĺňajú tieto právne predpisy nemôžu byť predávané v EÚ.

Zodpovednosť predajcu

Výrobcovia a predajcovia majú spoločnú povinnosť zabezpečiť, aby sa potraviny a nápoje v maloobchode predávali v súlade s touto novou legislatívou. EÚ 1169/2011 stanovuje, že určité informácie o výrobku sú poskytované v mieste predaja, čo zahŕňa priamy predaj a pri predaji na diaľku (napr. donášková služba).

Nové nariadenie tiež ovplyvní, ako maloobchodníci budú zobrazovať informácie o produkte pri predaji nebalených a balených produktov priamo v prevádzke.

Ak predajca neposkytne niektorý z povinných údajov uvedených v EÚ 1169/2011 a predáva výrobok, porušuje nariadenia .

Aké informácie o výrobku musí byť sprístupnené spotrebiteľov pri priamom predaji

EÚ 1169/2011 uvádza, že aspoň tieto informácie musia byť k dispozícii pred nákupom:

 • Názov potraviny
 • Zoznam zložiek
 • Akákoľvek látka alebo pomocná látka uvedená v prílohe II alebo odvodenú z látky alebo výrobku uvedených v prílohe II, ktorá spôsobuje alergie alebo neznášanlivosť používa pri výrobe alebo príprave potraviny a je stále prítomná v konečnom výrobku, aj keď v pozmenenej forme
 • množstvo určitých zložiek alebo kategórií zložiek
 • Čisté množstvo potravín
 • dátum minimálnej trvanlivosti alebo slová "spotrebujte do" a príslušný dátum
 • požiadavky na skladovanie a / alebo použitie
 • názov alebo obchodné meno a adresa prevádzkovateľa potravinárskeho podniku uvedeného v článku 8 (1)
 • krajina pôvodu alebo miesto pôvodu, tak ako je stanovené v článku 26 *
 • Návod na použitie tam, kde by bolo ťažké zodpovedajúcim spôsobom použiť potraviny v prípade neexistencie tohto návodu
 • S ohľadom na nápoje s obsahom alkoholu viac ako 1,2% objemu alkoholu, skutočný obsah alkoholu
 • Nutričné údaje

FAQ

...

Ak ide o balené potraviny, povinné informácie o potravinách musia byť uvedené na obale alebo na pripojenej etikete. Aký druh etikiet sa môže použiť na tento účel?

Ak ide o balené potraviny, povinné informácie o potravinách musia byť uvedené priamo na obale alebo na pripojenej etikete. Pojem etiketa sa vymedzuje ako akákoľvek visačka, značka, známka, obrázkový alebo iný opisný materiál napísaný, vytlačený, šablónou natlačený, vyznačený, vyrazený alebo natlačený na obal alebo nádobu potravín alebo k nemu pripojený.

Etikety musia byť ľahko viditeľné, jasne čitateľné a v prípade potreby nezmazateľné. Povinné údaje o potravinách nemožno žiadnym spôsobom skrývať, zakrývať, odvádzať od nich pozornosť, ani ich nemožno narušiť iným textom alebo obrázkami či iným rušivým materiálom. Etikety preto nesmú byť ľahko odstrániteľné, aby sa tak neohrozila dostupnosť alebo prístupnosť povinných údajov o potravinách pre spotrebiteľov. Navyše s cieľom zabezpečiť, aby prevádzkovatelia potravinárskych podnikov využívali priestor dostupný na etiketách potravín vyváženým spôsobom, sa v právnych predpisoch vyžaduje, aby sa nepovinné informácie o potravinách nezobrazovali na úkor priestoru, ktorý je k dispozícii pre povinné informácie o potravinách.

Môžu sa použiť všetky druhy etikiet, ktoré spĺňajú uvedené kritériá. Ak ide o brožúrkové etikety pripojené k obalu možno v jednotlivých prípadoch vykonať posúdenie s cieľom zistiť, či sú splnené všeobecné požiadavky na dostupnosť a umiestnenie povinných informácií. Osobitnú pozornosť treba venovať otázke, či sú informácie o potravinách uvedené na takomto druhu etikiet dobre viditeľné.

Ak názov zložky čiastočne obsahuje názov látky spôsobujúcej/výrobku spôsobujúceho alergie alebo neznášanlivosť (napr. nemecké slovo „milchpulver“ označujúce „sušené mlieko“) v jednom slove, je potrebné zdôrazniť celý názov zložky alebo len časť odkazujúcu na látku spôsobujúcu/výrobok spôsobujúci alergie alebo neznášanlivosť (milchpulver alebo milchpulver)?

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov musia pri uvádzaní zložiek zdôrazniť názov látky/výrobku, ktorý zodpovedá názvu uvedenému v prílohe II k nariadeniu o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom. Preto je potrebné zdôrazniť tú časť názvu zložky, ktorá zodpovedá látkam/výrobkom uvedeným v prílohe II (napr. „milchpulver“). V zmysle pragmatického prístupu by sa však zdôraznenie celého názvu príslušnej zložky (napr. „milchpulver“) taktiež považovalo za zodpovedajúce právnym požiadavkám.

Je zrejmé, že ak názov zložky pozostáva z viacerých oddelených slov, zdôrazní sa len látka spôsobujúca/výrobok spôsobujúci alergie alebo neznášanlivosť (napr. „poudre de lait“, „latte in polvere“).

Ak sa potraviny ponúkajú v rámci predaja na diaľku, kto je zodpovedný
a) za poskytnutie informácií spotrebiteľom,
b) za prítomnosť a presnosť informácií o potravinách?

Za informácie o potravinách je zodpovedný ten prevádzkovateľ potravinárskeho podniku, pod ktorého menom alebo obchodným menom sa potravina umiestňuje na trh. Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku (predajca na diaľku) musí zabezpečiť prítomnosť a presnosť poskytnutých informácií o potravine.

Ak ide o predaj potravín na diaľku, za poskytnutie povinných informácií o potravine pred kúpou je zodpovedný vlastník webovej lokality.

Aký druh informácií a v akej fáze by mal zodpovedný prevádzkovateľ potravinárskeho podniku poskytnúť v prípade predaja potravín na diaľku?

Pri predaji na diaľku je potrebné rozlišovať balené potraviny1 a nebalené potraviny ponúkané na predaj.

V prípade balených potravín:

Pred uskutočnením kúpy je zodpovedný prevádzkovateľ potravinárskeho podniku povinný sprístupniť všetky povinné informácie o potravine2 okrem dátumu minimálnej trvanlivosti alebo dátumu spotreby. Pojem „povinné informácie o potravinách“ zahŕňa všetky informácie, ktoré sa podľa právnych predpisov EÚ vo všeobecnosti, a nielen podľa nariadenia o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, musia poskytnúť konečnému spotrebiteľovi. Povinné informácie o potravinách by sa mali uvádzať buď v materiáloch podporujúcich predaj na diaľku, alebo by sa mali poskytnúť inými vhodnými prostriedkami, ktoré jasne určí prevádzkovateľ potravinárskeho podniku, a to bez účtovania dodatočných nákladov konečnému spotrebiteľovi.

Navyše zodpovedný prevádzkovateľ potravinárskeho podniku musí zabezpečiť, aby pri dodaní boli k dispozícii všetky povinné údaje (vrátane dátumu minimálnej trvanlivosti alebo dátumu spotreby).

V prípade nebalených potravín:

Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku je povinný poskytnúť len informácie o alergénoch, pokiaľ sa vo vnútroštátnych opatreniach nevyžaduje poskytnutie všetkých alebo niektorých údajov uvedených v článkoch 9 a 10 nariadenia o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom. Informácie o alergénoch alebo akékoľvek ďalšie údaje vyžadované podľa vnútroštátnych právnych predpisov by sa mali poskytnúť a) pred uskutočnením kúpy, a to buď prostredníctvom uvedenia v materiáloch podporujúcich predaj na diaľku, alebo prostredníctvom iných vhodných prostriedkov, ktoré prevádzkovateľ potravinárskeho podniku jasne určí, bez akýchkoľvek dodatočných nákladov pre konečného spotrebiteľa a b) pri dodaní.

Je potrebné uvádzať v zozname zložiek umelo vyrobené nanomateriály? Existujú nejaké výnimky?

Všetky zložky prítomné vo forme umelo vyrobených nanomateriálov sa musia jasne uviesť v zozname zložiek. Za názvy týchto zložiek sa musí uviesť slovo „nano“ v zátvorkách.

V zozname zložiek nie je potrebné uvádzať umelo vyrobené nanomateriály, pokiaľ sú vo forme jednej z nasledujúcich zložiek:

 • prídavné látky v potravinách a potravinárske enzýmy:
  • ktoré sa nachádzajú v danej potravine iba na základe skutočnosti, že ich obsahovala jedna alebo viaceré zložky tejto potraviny v súlade so zásadou prenosu uvedenou v článku 18 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 1333/2008, a v konečnom výrobku nemajú žiadnu technologickú funkciu, alebo
  • ktoré sa používajú ako pomocné látky pri spracovaní;
 • nosiče a látky, ktoré nie sú prídavnými látkami v potravinách, ale používajú sa rovnako a na rovnaký účel ako nosiče, a ktoré sa používajú len v nevyhnutnom množstve;
 • látky, ktoré nie sú prídavnými látkami v potravinách, ale používajú sa rovnako a na rovnaký účel ako technologické aj keď v pozmenenej forme.

Vzťahujú sa pravidlá označovania výživovej hodnoty ustanovené v nariadení o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom na všetky potraviny? (článok 29)

Uvedené pravidlá sa nevzťahujú na tieto potraviny, ktoré majú svoje vlastné pravidlá označovania výživovej hodnoty:

 • výživové doplnky;
 • prírodné minerálne vody;

potraviny na osobitné výživové účely, pokiaľ neexistujú špecifické ustanovenia týkajúce sa osobitných aspektov označovania výživovej hodnoty (pozri takisto smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES zo 6. mája 2009 o potravinách na osobitné výživové účely a osobitné smernice uvedené v článku 4 ods. 1 uvedenej smernice).

Čo je potrebné uvádzať? (články 13, 30, 32, 34 a 44, prílohy IV a XV)

Povinné označenie výživovej hodnoty musí okrem množstva každej živiny, na ktorú sa vzťahuje výživové tvrdenie, alebo inej látky, na ktorú sa vzťahuje výživové alebo zdravotné tvrdenie, obsahovať tieto údaje:

 • Energetická hodnota a množstvo tuku, nasýtených mastných kyselín, sacharidov, cukrov, bielkovín a soli.

Energetická hodnota sa musí uvádzať v kJ (kilojouly) aj v kcal (kilokalórie). Najprv sa uvedie hodnota v kilojouloch a potom v kilokalóriách. Môže sa použiť skratka kJ/kcal.

Poradie uvedenia informácií je takéto:

 • Energetická hodnota
 • tuky z toho – nasýtené mastné kyseliny,
 • sacharidy z toho – cukry
 • bielkoviny
 • soľ

Uvedené údaje sa prezentujú v podobe tabuľky s číslami pod sebou, ak to priestor dovoľuje. Ak priestor nedovoľuje uviesť informácie v podobe tabuľky, môžu sa uvádzať v riadkoch.

Na označenie výživovej hodnoty sa uplatňujú ustanovenia týkajúce sa minimálnej veľkosti písma, pričom príslušné údaje sa musia vytlačiť písmom takej veľkosti, že stredná výška písma je väčšia alebo sa rovná 1,2 mm. V prípade balení alebo nádob, ktorých najväčšia plocha je menšia ako 80 cm2, je stredná výška písma minimálne 0,9 mm. Stredná výška písma je vymedzená v prílohe IV nariadenia o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom. [Pozn.: Od povinného označenia výživovej hodnoty sú oslobodené potraviny v baleniach alebo nádobách, ktorých najväčšia plocha je menšia ako 25 cm2 (pozri časť 3.5 bod 18).]

Ak je energetická hodnota alebo množstvo živín vo výrobku zanedbateľné, informácie o týchto prvkoch možno nahradiť tvrdením, ako napríklad „obsahuje zanedbateľné množstvá...“, ktoré sa uvádza v tesnej blízkosti označenia výživovej hodnoty, ak je uvedené (v súvislosti s pojmom „zanedbateľné množstvo“ pozri otázku v časti 3.15).

V prípade nebalených potravín možno v označení obsahu živín uviesť len energetickú hodnotu alebo energetickú hodnotu spolu s množstvom tuku, nasýtených mastných kyselín, cukrov a soli.

Kontakt

...